Upphandling

I centrum för varje upphandling – stor som liten - står den goda affären. En god affär är då offentliga medel används på ett effektivt sätt genom att tillvarata konkurrensen på marknaden. En god affär bidrar till samhälleliga mål såsom hållbar utveckling.

När en kommun, eller kommunala bolag köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste Lagen om offentlig upphandling 2016:1145 (förkortas LOU) följas. De undantag som finns är få och kan sällan användas.

Lagen om offentlig upphandling, beskriver hur det ska gå till när något ska köpas. Vidingehem får eller kan alltså inte välja om LOU skall användas eller inte. Den måste alltid följas. På så sätt har alla leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna. Ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Enligt LOU ska Vidingehem annonsera i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt om att en vara, tjänst eller byggentreprenad ska köpas. Det räcker med andra ord inte att annonsera i en lokal tidning eller på hemsidan. En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

Direktupphandling

En direktupphandling är en upphandling utan krav på någon viss form. Den vanligast förekommande situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen (615 312 SEK fr o m. 2020-01-01) och sker enligt de upphandlingsrättsliga principerna: principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Upphandlingsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.hittar du mer information om tröskelvärden och direktupphandlingsgränser Länk till annan webbplats..

Pågående upphandlingar

Vidingehem samarbetar med företaget Mercell Opic och använder deras upphandlingsstöd samt tjänst för annonsering.

Se anonnserade upphandlingar - Mercell Opic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vidingehem är medlem i den ekonomiska föreningen HBV, Husbyggnadsvaror HBV Förening. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Upphandlingar som Vidingehem väljer att inte genomföra i egen regi kan då genomföras av HBV.

Vidingehem som är en del i Växjö kommun, kan även välja att ingå i upphandlingar som administreras av Upphandlingsenheten inom Växjö kommun. På kommunens hemsida kan du ta del av information om Växjö kommuns aktuella och planerade upphandlingar för köp av varor och tjänster.

Är du en godkänd leverantör?

Vidingehem samarbetar med Skatteverket. Samarbetet som av Skatteverket benämns "prevision" innebär att inför upphandling och under avtalstidens gång lämnas information från Skatteverket till Vidingehem om dessa leverantörers skattesituation.

Vidingehem har ett intresse av att de företag som får uppdrag är seriösa företag som sköter sina åtaganden. Uppgifter som kan komma att kontrolleras är registrering och betalning för mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, innehav av F-skattsedel samt information om eventuella skatteskulder.

Tips och råd vid anbudsgivning

Vidingehem vill ha en öppen dialog med våra leverantörer och anbudsgivare och vi ser gärna att ni kontaktar oss om ni har funderingar som rör upphandling.

Att tänka på inför att lämna anbud:

 • Läs förfrågningsunderlaget noggrant i god tid och läs också omgående eventuella kompletteringar.
 • För annonserade upphandlingar, ställ frågan via e-avrop om förfrågningsunderlagt upplevs som oklart och otydligt eller om ställda krav kan anses vara omrimliga eller konkurrensbegränsande.
 • Påpeka eventuella brister i underlaget som Växjöbostäder uppenbart "missat" eller inte haft kännedom om.
 • Gå igenom vilka krav som är ska-krav och bedöm om ni kan uppfylla dem (Alla krav måste uppfyllas för att lämna anbud).
 • Gå igenom utvärderingskriterier och besvara dem.
 • Gå igenom avtalsvillkoren och bedöm om ni accepterar dem.
 • Lämna inte anbud för tidigt då frågor eller förtydligande/meddelande eller kompletteringar kan ändra förutsättningar för anbudsinlämnande. Vänta gärna till dagen efter sista dag för frågor att lämna anbudet som tidigast.
 • Notera sista datum för mottagande av anbud samt andra viktiga datum. Säkerställ att anbudet lämnas i tid. För sent inkomna anbud får inte antas.
 • Lämna anbudet enligt de anvisningar och formulär som bifogas till förfrågningsunderlaget. Svara på vad som efterfrågas och inget annat.
 • Ange rätt kontaktuppgifter i anbudet.
 • Underteckna anbudet med behörig företrädare för företaget.

Senast uppdaterad

5 januari 2024