VIDINGEHEMS EKONOMI

Bokslut 2014

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

"Ett riktigt
rekordår"

VD har ordet:

MER INFORMATION

Stefan Blomkvist
VD
0470-70 17 71
070-569 12 32
stefan.blomkvist@vidingehem.se

Håkan Lowentoft
Ekonomichef
0470-70 17 72 
070-569 01 97
hakan.lowentoft@vidingehem.se

För andra året i rad redovisar Vidingehem ett rekordresultat: 2014 landar det på 17 miljoner kronor före dispositioner och skatt. Självklart känns det bra. Och minst lika bra känns det att konstatera att resultatet är en följd av vår långsiktiga strategi och att vår engagerade, kreativa och kostnadseffektiva organisation har gjort ett alldeles utmärkt arbete!

Under 2014 inledde vi en omorganisation, bland annat för att komma närmare hyresgästerna, skapa dialog på bred front, öka befogenheterna och ansvaret hos våra medarbetare, fördjupa kunskapen om ledarskapsfrågor och bygga innovativa nätverk. Årets resultat visar att vi är på rätt väg, men förbättringsarbete är en ständigt pågående process så under 2015 fortsätter vi att skruva, vrida, trimma och finjustera i olika delar av vår organisation och i våra processer.

Under våren färdigställde vi nya lägenheter i Braås och Ingelstad. Att det byggs på orterna är en av förutsättningarna för fortsatt utveckling, men det måste ske till rimliga kostnader och detta har vi lyckats med: Vidingehem tillhör de bostadsbolag som bygger billigast i landet. Vi bygger också energisnålt, på nivåer långt under kraven.

Miljöarbetet har fortsatt under året. Certifieringen gick riktigt bra – max antal poäng var 56, vi fick 57 för att vi utför åtgärder utöver de som krävs. Teknikgruppen arbetade oförtrutet vidare med att vässa våra olika energibesparande system.

Under hösten färdigställde vi den efterlängtade sporthallen i Braås. Men faktum är att den kanske inte kommit till utan det fantastiska engagemang som Braåsborna visade! Där lyckades vi tillsammans åstadkomma något som för lång tid framöver kommer att innebära ett stort mervärde för hela orten.

Just ordet tillsammans genomsyrar mycket av det vi gör. I snitt en gång i veckan under 2014 hade vi förmånen att få träffa hyresgäster, representanter för samhällena och andra ortsinvånare i olika former av möten och samråd. Den dialogen är oerhört viktig när det gäller att rita gemensamma kartor över framtiden och ta ut en stadig kompassriktning.

En annan form av utvecklingsarbete är det vi gör tillsammans med våra hyresgäster via den rullande enkätundersökningen Nöjd kundindex. När den visade att den upplevda tryggheten minskade på två områden i Lammhult startade vi ett projekt ihop med Hyresgästföreningen. Det ledde till att den upplevda tryggheten ökade, på vissa ställen till och med fördubblades.

Satsningen på en trivsam utemiljö rullade vidare. I Ingelstad lyfte vi områdena Pionen och Klintesvägen och i höstas bestämde vi oss för att hantera all grönskötsel i södra området i egen regi.

Jag ser med tillförsikt fram emot 2015 och de utmaningar som väntar. Vidingehem står starkt rustat, ekonomiskt såväl som organisatoriskt. Vi har ett otroligt driv i företaget och en uttalad vilja att lyckas tillsammans. Så tack alla anställda, styrelse och ägare för ett gott samarbete under 2014.

Stefan Blomkvist
vd